Relacje inwestorskie - Zarząd spółki
Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym pierwszy Zarząd został powołany zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się przez zawiązanie Emitenta.

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

Paweł Szewczyk
oddelegowany członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarzadu