Relacje inwestorskie - Raporty EBI
7/2013: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jednostkowego
Raport opublikowany w systemie EBI: 2013-02-05

Zarząd Spółki PlayMakers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solariego 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390913 ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2013 roku.
Raport okresowy za I kwartał 2013 zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2013 roku.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarząrdu

« Pełna lista raportów EBI