Relacje inwestorskie - Raporty EBI
38/2018: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-09-14

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu 14 września 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 961/2018 („Uchwała”), mocą której zawieszono obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLPLMKR00019.

Obrót akcjami pozostanie zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2018 r., w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, pod warunkiem że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu akcjami.

Zarząd Spółki ponownie wskazuje, iż raport za II kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w najszybszym możliwym terminie oraz że dołoży wszelkich starań, celem terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych, w szczególności w przedmiocie publikacji raportów okresowych.


Podstawa prawna:
- § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI