Relacje inwestorskie - Raporty EBI
45/2018: Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-10-18

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2018 r. postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 12 listopada 2018 r., godz. 14:00. Wznowione obrady odbędą się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska, przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26 w Warszawie.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie do momentu zarządzenia przerwy w obradach, zostanie przekazana w dniu jutrzejszym, w terminie 24 godzin od podjęcia tychże uchwał. W toku obrad postanowiono o zmianie kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad. Odstąpiono od jednego punktu porządku obrad, tj. wyboru komisji skrutacyjnej.
W ramach punktu dotyczącego podjęcia uchwał odwołujących członków Rady Nadzorczej poddano pod głosowanie jedną uchwałę odwołującą wszystkich członków Rady Nadzorczej, która nie osiągnęła wymaganej większości, a tym samym nie została podjęta. Zaprotokołowano jeden sprzeciw do uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6, 7a, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI