Relacje inwestorskie - Aktualności
Zakończenie subskrypcji akcji serii E Geotrekk Spółka Akcyjna
2016-10-26

Zarząd spółki GEOTREKK S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"/ „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii E została otwarta w dniu 10 lipca 2016 roku;
Subskrypcja akcji serii E została zakończona w dniu 26 października 2016 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

26 października 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Objętych subskrypcja było nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) oraz i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł każda akcja

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono 5.500.000 akcji serii E o wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł każda akcja

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

W ramach subskrypcji, akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

7. Opisu sposobu pokrycia akcji:

Akcje serii E zostały objęte za wkłady pieniężne.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały zaoferowane dziewięciu podmiotom.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały przydzielone czterem podmiotom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii E.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty zostaną opublikowane w odrębnym raporcie bieżącym, po ich ostatecznym rozliczeniu przez księgowość Emitenta.
« Pełna lista aktualności