Relacje inwestorskie - Raporty EBI
1/2013: Zakończenie subskrypcji akcji serii C
Raport opublikowany w systemie EBI: 2013-01-08

Zarząd PlayMakers Spółka Akcyjna przekazuje niniejszym do publicznej
wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji - 7 listopada 2012 r.,
2) Data zakończenia subskrypcji - 29 grudnia 2012 r.,
3) Data przydziału instrumentów finansowych: 29 grudnia 2012 r.,

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia
umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych

4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją - nie mniej niż
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 25.000.000
(dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji - 3.253.682 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt
trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii
C,

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane - 0,12 zł (zero
złotych dwanaście groszy),

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte
subskrypcją - 4 inwestorów,

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji 4 inwestorów,

9) Nazwy subemitentów - Emitent nie podpisywał umów subemisyjnych,

10) Koszty emisji - 4.760,10 zł, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 0,00 zł
b. promocja oferty - 0,00 zł
c. pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne) - 4.760,10 zł

Koszty związane z emisją obniżą wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI