Relacje inwestorskie - Raporty EBI
8/2012: Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect oraz wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B spółki PlayMakers S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-02-17

Zarząd spółki PlayMakers S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2012 roku
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uchwałą nr 150/2012,
postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PlayMakers S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 15.699.100 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy sto) akcji serii A,
2) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt
siedem) akcji serii B.

Spółka złożyła w tym samym dniu wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B spółki PlayMakers S.A. na rynku NewConnect na dzień 23 lutego 2012 roku.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI