Relacje inwestorskie - Raporty EBI
31/2016: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-10-26

Zarząd spółki GEOTREKK S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2016 r. Pan Krzysztof Augustyn, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta.

Pan Krzysztof Augustyn nie wskazał przyczyn rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Powyższa rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu jest skuteczna z dniem 26 października 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI