Relacje inwestorskie - Raporty EBI
11/2017: Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta Samoistnego Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2017-06-30

Zarząd spółki GEOTREKK S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Pan Rafał Jujka, pełniący funkcję Prokurenta Samoistnego Emitenta, złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta Samoistnego Emitenta.

Pan Rafał Jujka wskazał jako przyczynę rezygnacji chęć kandydowania do Rady Nadzorczej Emitenta.

Powyższa rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki jest skuteczna z dniem 30 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI