Relacje inwestorskie - Raporty EBI
26/2015: Rejestracja zmian statutu spółki PlayMakers S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-11-18

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. A. Solariego 4, 02-070 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000390913 („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 30 października 2015 r., sygn. akt: XII NS-REJ.KRS/059609/15/905, zgodnie z którym w dniu 3 listopada 2015 r. w dziale 1 rubryce 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały wpisane zmiany statutu Spółki („Statut”), uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 lipca 2015 r., ujęte w protokole notarialnym wpisanym do Rep. A Nr 8935/2015, przewidujące:

1. Skreślenie § 15 ust. 1 Statutu, w myśl którego: „Walne zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

2. Konsekwentnie do skreślenia § 15 ust. 1 Statutu – zmianę oznaczenia § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu na odpowiednio: § 15 ust. 1 i ust. 2 Statutu.

3. Zmianę § 12 ust. 5 Statutu, który:
- w dotychczasowym brzmieniu (tj. brzmieniu obowiązującym do dnia 3 listopada 2015 r.) zawierał następującą regulację:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Spółka upubliczni swoje akcje, Walne Zgromadzenie będzie zwołane także przez ogłoszenie publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej trzydzieści dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

- w zmienionym brzmieniu (tj. brzmieniu obowiązującym od dnia 3 listopada 2015 r.) zawiera następującą regulację:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

4. Zmianę § 21 ust. 7 Statutu, który:
- w dotychczasowym brzmieniu (tj. brzmieniu obowiązującym do dnia 3 listopada 2015 r.) zawierał następującą regulację:

„Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością 3/5 (trzech piątych) głosów.”

- w zmienionym brzmieniu (tj. brzmieniu obowiązującym od dnia 3 listopada 2015 r.) zawiera następującą regulację:

„Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”

W załączeniu Spółka przekazuje nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
pmsa_statut_jednolity_27_10_2015.pdf, rozmiar: 440.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI