Relacje inwestorskie - Raporty EBI
43/2016: Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-12-09

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego.

Mocą postanowienia z dnia 28 listopada 2016 roku, które Spółce zostało doręczone w dniu 8 grudnia 2016 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji kapitału zakładowego w wysokości 2.862.624,90 zł.
Aktualna, tj. uwzględniająca przedmiotową rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, struktura kapitału zakładowego w łącznej wysokości 2.862.624,90 zł, który dzieli się na 28.626.249 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, jest następująca:

1) 15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
5) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI