Relacje inwestorskie - Raporty EBI
4/2012: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-02-07

Zarząd spółki PlayMakers S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lutego 2012 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 31 stycznia 2012 roku wydał postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmianie uległy postanowienia § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

Treść § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki przed zmianą:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.569.910,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych zero groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.699.100 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100.”

Treść § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki po zmianie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.662.256,70 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 15.699.100 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100;
b) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467.

Łączna liczba akcji Spółki wzrosła z 15.699.100 sztuk do 16.622.567 sztuk, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wzrosła z 15.699.100 do 16.622.567.

Powyższe postanowienie musi zostać uwzględnione w treści wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności w treści dokumentu informacyjnego Spółki. Zaktualizowane wersje wymaganych dokumentów zostaną dostarczone Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do dnia 10 lutego b.r., o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Załącznik: Tekst jednolity Statutu Spółki

« Pełna lista raportów EBI