Relacje inwestorskie - Raporty EBI
31/2014: Rejestracja akcji serii D w KRS
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-09-16

Zarząd PlayMakers S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku powziął informację o dokonaniu przez odpowiedni sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 3.250.000 akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 325.000 zł.

Tym samym obecna łączna wartość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 2.312.624,90 zł, który dzieli się na:

a) 15 699 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 923 467 akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 3 253 682 akcji zwykłych na okaziciela serii C
d) 3 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI