Relacje inwestorskie - Aktualności
Raport roczny za 2016 r.
2017-03-20

Zarząd Spółki Geotrekk S.A z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2016 rok.

Spółka publikuje Raport Roczny za rok 2016 wraz ze Sprawozdaniem finansowym, Opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok oraz Raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Emitenta w 2016 roku, a także informacjami na temat stosowania emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1, pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe"

Link do raportu rocznego w systemie NewConnect.

Dołączone pliki:
Raport roczny za 2016 r.

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

Bilans na 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016

Sprawozdanie roczne Zarządu za 2016 r.
« Pełna lista aktualności