Relacje inwestorskie - Aktualności
Raport bieżący ESPI 5/2017
2017-03-31

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2017 roku rozpocznie się świadczenie usług na rzecz Emitenta przez nowego Animatora Rynku tj. Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.04.2017 roku do dnia 31.03.2018 roku, a po upływie tego okresu ulegnie automatycznemu przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu - Bogusław Białoskórski
Wiceprezes Zarządu - Andrzej Habryń
« Pełna lista aktualności