Relacje inwestorskie - Aktualności
Raport bieżący 3/2017
2017-03-02

Zarząd spółki GEOTREKK S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"/ „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii F Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii F została otwarta w dniu 10 stycznia 2017 roku;
Subskrypcja akcji serii F została zakończona w dniu 28 lutego 2017 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

28 lutego 2017 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Objętych subskrypcja było nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) oraz i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł każda akcja

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono 1.000.000 akcji serii F o wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł każda akcja

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

W ramach subskrypcji, akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

7. Opisu sposobu pokrycia akcji:

Akcje serii F zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówką).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane pięciu podmiotom.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały przydzielone jednemu podmiotowi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii F.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3 379,70 zł.
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł;
d) promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji poniesione do momentu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zaliczone są kosztów bieżących obsługi Spółki. Natomiast, po rejestracji przedmiotowego podwyższania, zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Członek Zarządu
« Pełna lista aktualności