Relacje inwestorskie - Raporty EBI
31/2018: Powzięcie informacji o wydaniu decyzji administracyjnej
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-07-24

Zarząd Spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI z dnia 22 sierpnia 2017 roku (opublikowanego na podstawie Art. 17 ust. 1 MAR), Spółka powzięła informację o wydaniu Decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 maja 2018 roku o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 18 lipca 2017 roku o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 70 pkt 1, 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej w latach 2012-2016 (dalej jako: „Decyzja”), a nadto informuje, iż w dniu 23 lipca 2018 roku Emitent zaskarżył Decyzję, składając za pośrednictwem Komisji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

« Pełna lista raportów EBI