Relacje inwestorskie - Aktualności
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2017-01-03

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 stycznia 2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, Pana Leszka Niewiadomskiego („Akcjonariusz”), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce.

Akcjonariusz poinformował, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zarejestrowanym w dniu 30 listopada 2016 r., udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 10% i wynosi obecnie 9,78%.
Akcjonariusz posiada 2.800.280 akcji Spółki, stanowiących 9,78% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 2.800.280 głosów stanowiących 9,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał 2.800.280 akcji Spółki, stanowiących 12,11% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 2.800.280 głosów stanowiących 12,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Brak jest podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki.

Podstawa prawna - art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bogusław Białoskórski – Prezes Zarządu
Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista aktualności