Relacje inwestorskie - Aktualności
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2016-12-16

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 roku, Spółka otrzymała od Pani Marii Góreckiej-Warchoł zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o Ofercie”), w którym to Pani Maria Górecka-Warchoł poinformowała Spółkę o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 listopada 2016 roku.
Przed zmianą udziału Pani Maria Górecka-Warchoł posiadała 1.350.904 akcje, stanowiące 5,84% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 1.350.904 głosy, stanowiące 5,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie Pani Maria Górecka-Warchoł posiada 1.350.904 akcje Spółki, stanowiące 4,72% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 1.350.904 głosy, stanowiące 4,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie brak jest podmiotów zależnych wobec Pani Marii Góreckiej-Warchoł, które posiadałyby akcje Spółki.
Pani Maria Górecka-Warchoł nie zawarła umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie


Osoby reprezentujące Spółkę:
- Bogusław Białoskórski – Prezes Zarządu
- Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności