Relacje inwestorskie - Aktualności
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2016-12-12

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku, Spółka otrzymała od spółki pod firmą Archimedeo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Archimedeo”) zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o Ofercie”), w którym to poinformowała Spółkę o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 listopada 2016 roku.
Przed zmianą udziału Archimedeo posiadała 5.422.842 akcji, stanowiących 23,45% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5.422.842 głosów, stanowiących 23,45% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie Archimedeo posiada 5.422.842 akcje Spółki, stanowiące 18,94% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5.422.842 głosów, stanowiących 18,94% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie brak jest podmiotów zależnych wobec Archimedeo, które posiadałyby akcje Spółki.
Archimedeo nie zawarła umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie.
Archimedeo nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:
- Bogusław Białoskórski – Prezes Zarządu
- Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności