Relacje inwestorskie - Aktualności
Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziałów w Spółce
2017-04-03

Zarząd Spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie – "Emitent" lub "Spółka", niniejszym informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Emitenta – Pani Marii Góreckiej, która poinformowała, iż w związku z dokonanym zwrotem akcji w dniu 31.03.2017 r., zgodnie z Umową pożyczki akcji zawartą w dniu 31 marca 2016 roku wraz z aneksami 1-3, akcjonariusz osiągnęła 7,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 7,47 % ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. posiada 2.138.865 akcji zwykłych Spółki, stanowiących 2.138.865 głosów w Spółce. Przed przedmiotową transakcją akcjonariusz posiadała 4,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 4,29 % ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. posiada 1.228.765 akcji zwykłych Spółki, stanowiących 1.228.765 głosów w Spółce. Brak podmiotów zależnych od akcjonariusza, posiadających akcje Spółki. Treść stosownego zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.


Załącznik
« Pełna lista aktualności