Relacje inwestorskie - Raporty EBI
37/2018: Nałożenie na Spółkę kary upomnienia
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-09-14

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 13 września 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 938/2018 („Uchwała”), mocą której nałożono na Spółkę karę upomnienia.

Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały, kara upomnienia została nałożona na Spółkę z uwagi na niedochowanie wymogu związanego z terminowym opublikowaniem raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r., tj. w terminie nie później niż 45 dni od zakończenia kwartału obrotowego.

Opóźnienia w publikacji spowodowane były koniecznością ustalenia danych finansowych oraz sporządzenia, w pierwszej kolejności, raportu rocznego za 2017 r., co zostało wykonane w dniu 12 września 2018 r. Zarząd wskazuje, iż raport zostanie opublikowany w najszybszym możliwym terminie oraz że dołoży wszelkich starań, celem terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych, w szczególności w przedmiocie publikacji raportów okresowych.


Podstawa prawna:
- § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI