Relacje inwestorskie - Raporty EBI
35/2018: Nałożenie na Spółkę kar upomnienia oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-09-12

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd Giełdy”) podjął uchwalę nr 658/2018 („Uchwała”), mocą której nałożył na Spółkę karę upomnienia oraz zobowiązał Spółkę do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały, kara upomnienia została nałożona na Spółkę z uwagi na nie dochowanie wymogu związanego z terminowym opublikowaniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017, tj. w terminie nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego. Dodatkowo, w okresie ostatnich 12 m-cy było to kolejne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie odnoszącym się do publikacji na rynku NewConnect informacji okresowych. W celu poprawy jakości oraz dążenia do zapewnienia prawidłowego wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w przyszłości, Zarząd Giełdy zobowiązał Spółkę do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż w dniu 27 lipca 2018 r. zawarł ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy (EBI nr 32/2018), wypełniając tym samym terminowo zobowiązanie nałożone przez Zarząd Giełdy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych, w zakresie nieprzekazania w trybie niezwłocznym informacji o nałożeniu przez Zarząd Giełdy na Spółkę wskazanych w treści niniejszego raportu sankcji. Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Spółkę wynikło z nieumyślnego i niezamierzonego niezastosowania §6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zakresie przekazania informacji o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
- § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,
- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI