Relacje inwestorskie - Aktualności
Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
2014-04-10

Zarząd PlayMakers Spółka Akcyjna przekazuje niniejszym do publicznej
wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji - 3 kwietnia 2014 r.,
2) Data zakończenia subskrypcji - 10 kwietnia 2014 r.,
3) Data przydziału instrumentów finansowych: 10 kwietnia 2014 r.,

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia
umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych

4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją - nie mniej niż
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3.250.000
(trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji - 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt
tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane - 0,10 zł (zero
złotych dziesięć groszy),

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte
subskrypcją - 1 inwestor,

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji - 1 inwestor,

9) Nazwy subemitentów - Emitent nie podpisywał umów subemisyjnych,

10) Koszty emisji - 4.815,38 zł, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 0,00 zł
b. promocja oferty - 0,00 zł
c. pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne) - 4.815,38 zł

Koszty związane z emisją obniżą wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.
« Pełna lista aktualności