Relacje inwestorskie - Raporty EBI
15/2017: Informacja o decyzji administracyjnej KNF
Raport opublikowany w systemie EBI: 2017-08-16

Zarząd Geotrekk S.A. w siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję administracyjną o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 70 pkt 1, 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej w latach 2012-2016. Wysokość kary pieniężnej została określona na sto tysięcy złotych. Decyzja nie jest ostateczna.

Zarząd Emitenta stwierdza, że wysokość nałożonej kary jest wygórowana i nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do charakteru i rozmiarów stwierdzonych naruszeń, a także w stosunku do rozmiarów działalności oraz wyników finansowych Emitenta, w związku z czym Emitent złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Emitenta, Emitent będzie miał prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Bogusław BIałoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI