Relacje inwestorskie - Raporty EBI
15/2015: Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-06-30

Zarząd Spółki PlayMakers S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r. (patrz: raport bieżący nr 12/2015 z 27.05.2015 r.), zostało otwarte, jednak nie podjęło żadnych uchwał, gdyż nie było władne do podejmowania wiążących uchwał, z uwagi na brak wymaganego Statutem kworum. Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki jest uprawnione do podejmowania uchwał, pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Na Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. udział brali akcjonariusze reprezentujący 49,1 % kapitału zakładowego Spółki. Wobec braku kworum. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.

Jednocześnie Zarząd Spółki PlayMakers S.A. informuje, że podjął działania mające na celu zwołanie obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 w związku §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
150629_Protokół ZWZ-PlaymakersV2.pdf, rozmiar: 148.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI