Relacje inwestorskie - Rada nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym lub grupami, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza została powołana zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się przez zawiązanie Emitenta. Rada Nadzorcza wybierana jest na trzyletnią kadencję. W przypadku przeprowadzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, jego kadencja kończy się wraz z upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Marcin Równicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Radca Prawny
Pan Marcin Równicki, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2010 r. jest współzałożycielem i partnerem Kancelarii Prawnej Zawiślak, Szwedziński, Równicki adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w obsłudze projektów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu zakładania przedsiębiorstw typu spin off / spin out.Rafał Jujka
Dyrektor Zarządzający Budotechnika Sp. z o.o.
Pan Rafał Jujka jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ekonomia. Zarządzający i twórca międzynarodowej platformy handlowej Global Bridge sp. z o.o. która działa na rynku surowców. Dyrektor Zarządzający w spółce Budotechnika Sp. z o.o. - działającej w segmencie małej architektury miejskiej. Lider i mentor w takich korporacjach jak CitiBank oraz Bank Millennium. Twórca projektu Royal Union - Wirtualne Doradztwo Hedgingowe, związanego z zastosowaniem algorytmów genetycznych i logiki rozmytej w procesie podejmowania strategii zabezpieczających ryzyka inwestycyjne. Prezes Zarządu spółki AudioFonica sp. z o.o. Biegły handlowiec i marketingowiec z bogatym doświadczeniem różnych branż. Jako analityk finansowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zdobył bogate doświadczenie z zakresu analizy finansowej spółek prawa handlowego oraz banków spółdzielczych.


Jakub Ciupiński, Prawnik i Przedsiębiorca
Pan Jakub Ciupiński, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni im.Łazarskiego w Warszawie, doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, prawie energetycznym i prawie autorskim. Pan Jakub Ciupiński jest wspólnikiem MonoDentity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.Piotr Rogula
Radca Prawny
Pan Piotr Rogula jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, którą ukończył oraz uzyskał wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego. Obecnie jest członkiem zarządu spółki Avialab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmującej się pozyskiwaniem i obróbką danych gromadzonych przy użyciu systemów UAV, tworzeniem map i modelów 3D dla celów inwestycyjnych, przemysłu, geodezji, infrastruktury i rolnictwa. Pan Piotr Rogula pełni ponadto obowiązki rzecznika Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w województwie świętokrzyskim, jest zaangażowany w projekt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, w którym pełni funkcje doradcze, uczestniczy w projekcie przeznaczonym dla grup zakładających działalność gospodarczą oraz w projekcie pt: „Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego na obszarach gminnych województwa świętokrzyskiego w ramach współpracy z Biurem Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich”. Współpracuje z fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej poprzez udzielanie porad prawnych w ramach dyżurów prawniczych oraz w ramach audycji radiowej. Ponadto Pan Piotr Rogula jest zatrudniony w kancelarii prawnej, a także prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem prawnym oraz szeroko rozumianym consultingiem dla przedsiębiorców. Pan Piotr Rogula jest również Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego „Jacy-Tacy”. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował ponadto z jednostkami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami prowadząc projekty o tematyce związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzeniem organizacji pozarządowych oraz prowadząc Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego. Był zatrudniony również w spółce zajmującej się produkcją nawozów roślinnych, w której odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju spółki, reprezentował spółkę w negocjacjach handlowych oraz udzielał porad prawnych.