Relacje inwestorskie - Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.962.624,90 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące, sześćset dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy).

Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 15.699.100 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100;

b) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467.

c) 3.253.682 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00.000.001 do C 03.253.682.

d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od D 00.000.001 do D 03.250.000.

e) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od E 00.000.001 do E 05.500.000.

f) 1.000.000 (jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od F 00.000.001 do F 01.000.000.